Главная Маршруты Техника Фотографии Статьи Сведения Будущее Общение Контакт Ссылки

 

Алматинский автобус. Статьи


 

Ќоѓамдыќ кµліктердіњ жолаќысы ќымбаттады


  03.01.08.

Алматылыќтар ‰шін Жања жылдан кейінгі ж±мыс к‰ні к‰тпеген "сыйлыќќа" толы болды. Жолаќысын 60 тењгеге ќымбаттатќан Жолаушылар тасымалдау ќауымдастыѓына деген кµпшіліктіњ µкпесі ќара ќазандай. Тањертењнен автобус іші айќай-шуѓа толып, жања баѓа саясатымен келіспегендер жол ортада ќоѓамдыќ кµліктен т‰сіп ќалып жатты. Кондукторлар мен ќоѓамдыќ кµлік ж‰ргізушілері бір к‰ндік жоспарды орындау ‰шін жолаќыныњ ќымбаттаѓанын айтады. Мєселен олар Жања жылѓа дейін к‰ніне 21 мыњ тењге , ал ќазір 32 мыњ тењге µткізулері керек.
Дегенмен жолаушылар кµлігі мен кµлік жолдары департаментініњ директоры Ємір Ѓалиев автопарктер жолаќысын зањсыз кµтерген деп отыр. Департамент оларѓа м±ндай б±йрыќ бермепті. Соѓан ќарамастан 16 парктіњ бесеуі баѓаны кµтеріп отыр. Жолаушылардыњ ќалтасына салмаќ салып отырѓан автопарк басшыларымен б‰гінгі к‰ні келіссµз ж‰ргізіліп жатыр.
Ємір Ѓалиев, Жолаушылар кµлігі жєне кµлік жолдары департаментініњ директоры:«Ќожайындары бар 6 перевозчикпен сµйлесіп жатыр. Тариф 40 тењгеге т‰седі.»
Демек, бір- екі к‰нніњ ішінде ќоѓамдыќ кµліктердегі баѓа саясаты т±раќтанбаса, аталѓан департамент ќызметкерлері баѓаны кµтеріп отырѓан автопарктіњ ж±мысын тоќтатуѓа єзір екенін байќатып отыр.

Авторы: Г‰львира Биѓалиќызы.


 

Автор Максим Гольбрайхт. Использование материалов сайта без письменного разрешения запрещено!

Rambler's Top100CountZero   SpyLOGКаталог веб-сайтов Resurs.kz -
        начинай с нами!
 
Сайт управляется системой uCoz